Współpracownicy

Krystian Browarny

adwokat – kancelaria współpracująca

tel. 669 009 128

adwokat@browarny.com.pl

Członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (2010 r.); obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Specjalista w postępowaniu karnym – aspekty procesowe i kryminalistyczne” (opieka naukowa prof. dr hab. Maciej Rogalski); autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu kryminalistyki, prawa dowodowego i postępowania karnego; posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa spółdzielczego w ramach realizacji programów pn. „Kapitał ludzki” finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Specjalizacja adwokata Krystiana Browarnego obejmuje szeroko pojęte sprawy karne, z uwzględnieniem postępowań w sprawach o wykroczenia i spraw karno – skarbowych; Dodatkowo zajmuje się sprawami cywilnymi z zakresu stosunków prawno – rzeczowych (m.in. prawo własności, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe takie jak użytkowanie, najem, dzierżawa). W Kancelarii zajmuje się także kompleksową obsługą spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów gospodarczych.

Znajomość języków obcych: język niemiecki