PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy prawa powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa (tzw. wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

            Zgodnie z art. 35 k.r.o. w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Dopiero chwila ustania wspólności majątkowej – obojętnie w jakim trybie następuje – jest momentem, który wyznacza możliwość dokonania podziału majątku.

Wspólność majątkowa może ustać zarówno w trakcie trwania małżeństwa (np. gdy małżonkowie postanowią zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej  tzw. Intercyza, albo gdy sąd orzeknie separację małżonków lub jeżeli jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione), jak również z chwilą ustania małżeństwa.

            Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Od tej reguły istnieją jednak pewne odstępstwa. Możliwość ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym zależy od wykazania, że jeden z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego w większym stopniu, a drugi w mniejszym. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1997 r., o sygn. II CKN 348/97: „Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym dopuszczalne jest jedynie w razie (…) przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu oraz istnienia ważnych powodów, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów. Ciężar dowodu wykazania powyższych przesłanek spoczywa na uczestniku postępowania, który zgłosił wniosek o ustalenie nierównych udziałów (art. 6 KC)”.

Adwokaci Kancelarii Adwokackiej dr Henryk Streit Spółka Partnerska posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. W wielu przypadkach bowiem podział majątku wspólnego dokonywany jest przez małżonków na drodze postępowania sądowego. Rolą adwokata będącego pełnomocnikiem jednego z małżonków jest gruntowne przygotowanie stanowiska reprezentowanego małżonka. Adwokaci naszej kancelarii sporządzają w imieniu klienta pisma procesowe w sprawie, dbają o terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności formalnych, pomagają reprezentowanemu małżonkowi dokonać wyboru najkorzystniejszego dla niego sposobu podziału majątku, przygotować należycie postępowanie dowodowe oraz zgromadzić przydatne dokumenty. Dla skutecznej ochrony interesów klienta w każdej sprawie nasi adwokaci biorą także pod uwagę wszelkie dodatkowe problemy, jak chociażby rozliczenie wydatków i nakładów z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny lub z majątku wspólnego na majątek osobisty.