KOLEJNY SUKCES KANCELARII – ODSZKODOWANIE OD SKARBU PAŃSTWA

Prawomocnym wyrokiem z dnia 27 lutego 2020 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt I ACa 43/19 przyznał klientowi naszej kancelarii odszkodowanie od Skarbu Państwa z tytułu szkody poniesionej wskutek niezgodnego z prawem działania organów przy wykonywaniu władzy publicznej. Adwokat dr Henryk Streit i adwokat Ewelina Streit-Browarna wywalczyli na rzecz swojego Mocodawcy niebagatelną kwotę 57.400 zł wraz z odsetkami za opóźnienie za okres niemal trzech lat oraz zwrot stosunkowo wyliczonych kosztów procesu.

W 2009 r. samochód należący do naszego klienta został uznany za dowód rzeczowy w postępowaniu karnym i przechowywany był na parkingu policyjnym. Jak podkreślił Sąd Okręgowy w Rzeszowie (orzekający w I instancji) w wyroku z dnia 26 października 2018 r., sygn. I C 1251/17, cyt. „na podstawie dowodów, zebranych w niniejszym postępowaniu, należy wysnuć wniosek, iż Prokuratura w toku prowadzonego postępowania winna we własnym zakresie, przy zachowaniu należytej staranności podjąć działania w celu przechowania zatrzymanego samochodu w stanie niepogorszonym (…) gdyby pojazd był zabezpieczony prawidłowo, to stan pojazdu mimo upływu lat byłby dobry, gwarantujący możliwość jego użytkowania”. Sytuacja faktyczna jednak w sprawie dobitnie świadczyła o braku należytej realizacji w/w obowiązków. Z tego względu, Sąd II instancji podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, i utrzymał w mocy wyrok w zakresie zasądzonej sumy z tytułu naprawienia szkody.