Skuteczny adwokat przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

W dniu 10 maja 2011 r. klient adwokata dr Henryka Streit wniósł do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu skargę przeciwko Polsce, zarzucając wyrokom wydanym przez sądy polskie procedujące w Jego sprawie obrazę art. 10 Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności polegającą na naruszeniu prawa do wolności słowa i wyrażania opinii.

 

Po otrzymaniu – sporządzonego przez adwokata dra Henryka Streit – pisemnego uzasadnienia zarzutów podnoszonych przez Wnioskodawcę, Rząd RP zaproponował polubowne zakończenie postępowania, wyrażając wolę dobrowolnego uiszczenia kwoty 36.000 zł na pokrycie materialnych i niematerialnych szkód poniesionych przez Wnioskodawcę. Strony zawarły ugodę.